آزمون عملی کارت تدریس سازهای ایرانی

آخرین بروزرسانی: 5 روز پیش

آزمون عملی کارت تدریس سازهای ایرانی

47640 58
کلاس های در حال اجرا
سه شنبه آنلاین ازمون ساز نی سه شنبه (1401/05/04) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون ساز نی سه شنبه(1401/05/11) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون ویلن ایرانی و کمانچه_ سه شنبه(1401/05/25) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون آواز سنتی_شنبه(1401/02/17) خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون آواز سنتی_شنبه(1401/02/24) خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون آواز سنتی_شنبه(1401/02/31) خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون آواز سنتی_شنبه(1401/03/07) خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون ساز سنتور _چهارشنبه(1400/10/29) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون ساز سنتور _سه شنبه(1400/11/05) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون عملی کارت تدریس سازهای ایرانی خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون ساز تار و سه تار_چهارشنبه(1400/11/27) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ساز تار و سه تار_شنبه(1400/11/30) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون ساز سنتور یکشنبه(۱۴۰۰/۱۲/۰۱) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون ساز تار و سه تار چهارشنبه(۱۴۰۰/۱۲/۰۴) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
یکشنبه کلاس آزمون سازهای تار ، سه تار و عود _یکشنبه( 1400/12/08) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون ساز سنتور دوشنبه(1400/12/09) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون ساز تار ،سه تار و عود _چهارشنبه(۱۴۰۰/۱۲/۱۱) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون تنبور و توپوز_دوشنبه (۱۴۰۰/۱۲/۲۳) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _ سه شنبه(1400/08/11) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای_ پنجشنبه(1400/08/139 خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _شنبه(۱۴۰۰/۰۸/۰۸) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _ سه شنبه ( 1400/08/18) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _ شنبه(1400/08/22) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _شنبه(۱۴۰۰/۰۸/۲۹) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
پنجشنبه کلاس آزمون سازهای کوبه ای _ پنج شنبه ( 1400/09/04) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _پنج شنبه(۱۴۰۰/۰۹/۱۱) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون سازهای کوبه ای _ شنبه (1400/09/20) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
یکشنبه کلاس آزمون عملی کارت تدریس سازهای ایرانی(سنتور ۱۴۰۰/۴/۲۷) خانه موسیقی هیئت داوران تابستان ۱۴۰۰ پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون ساز ویلن ایرانی و کمانچه - سه شنبه (۹۹/۱۰/۰۹) خانه موسیقی زمستان ۹۹ پایان یافته
سه شنبه کلاس استان فارس سازهای ایرانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان فارس سازهای ایرانی(دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان فارس سازهای ایرانی(چهارشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ ساز ایرانی (یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان خراسان _ ساز ایرانی(دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ تار و سه تار(یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس استان تهران _ ساز ایرانی(پنجشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای دوشنبه (99.08.26) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون ساز سنتور _ سه شنبه(99.08.27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون سازهای تار و سه تار _ چهارشنبه(99.08.28) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس آزمون سازهای ویلن ایرانی و کمانچه _پنچشنبه(99.08.29 خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون آوار سنتی و صداسازی _ شنبه (99.09.01) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _ شنبه (99/10/13) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون عملی تار و سه تار _ یکشنبه(99/10/14) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون ساز سنتور _ سه شنبه(99/10/23) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون آواز (سنتی ؛ کلاسیک ؛پاپ)_ چهارشنبه(99/10/24) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون سازهای ویلن ایرانی و کمانچه_پنجشنبه(99/10/25 خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون تار و سه تار _ شنبه(99/11/04) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون سازهای کوبهای_شنبه ( 99/11/11) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون تار ، سه تار وتنبور _ یکشنبه(99/11/12) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون تار، سه تار و تنبور_ چهارشنبه(99/11/15) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون تار و سه تار _ یکشنبه(99/11/19) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون دوتار و تنبور _ دوشنبه(99/11/209) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون تار و سه تار _ سه شنبه(99/11/21) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون تار و سه تار _ چهارشنبه(99/11/29) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای (شنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _ سه شنبه(۱۴۰۰/۰۸/۰۴) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای _ پنجشنبه(۱۴۰۰/۰۸/۰۶) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون ساز سنتور_ چهارشنبه(۱۴۰۰/۱۱/۱۳) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
Captcha
ورود
Captcha
عضویت