آزمون عملی کارت تدریس سازهای جهانی

آخرین بروزرسانی: 1401/6/24

آزمون عملی کارت تدریس ساز های جهانی

49875 61
کلاس های در حال اجرا
یکشنبه آنلاین آزمون پیانو کلاسیک ؛ ارگ _یکشنبه(1401/04/05) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون پیانو کلاسیک ؛ ارگ _دوشنبه(1401/04/06) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون عملی کارت تدریس سازهای جهانی خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون پیانو ایرانی و کلاسیک دوشنبه (1401/04/20) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون سازهای بادی سه شنبه (1401/05/04) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ویلن کلاسیک ؛ ویلنسل و ویولا دوشنبه(1401/05/10) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ویلن کلاسیک ؛ ویلنسل و ویولا دوشنبه(1401/05/24) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین ازمون سازهای بادی چهارشنبه 1401/05/26 خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ویلن کلاسیک، ویلنسل، ویولا_شنبه(۱۴۰۱/۰۵/۲۹) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ویلن کلاسیک ؛ ویلنسل و ویولا شنبه(1401/06/12) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار _ دوشنبه(۱۴۰۱/۰۶/۲۱) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار(کلاسیک ،پاپ) چهارشنبه(۱۴۰۱/۰۶/۲۳) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار _ دوشنبه(۱۴۰۱/۰۶/۲۸) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار(کلاسیک ،پاپ) چهارشنبه(۱۴۰۱/۰۶/۳۰) خانه موسیقی تابستان1401 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون آواز (پاپ؛کلاسیک) سه شنبه 1401/03/03 خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون آواز (پاپ؛کلاسیک) سه شنبه 1401/03/10 خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون آواز پاپ ؛کلاسیک_سه شنبه(1401/03/17) خانه موسیقی هیئت داوران بهار1401 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون ساز پیانو کلاسیک و ارک_یکشنبه(1401/03/22) خانه موسیقی بهار1401 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک_ یکشنبه(1400/10/19) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک_ سه شنبه(1400/10/21) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک_ یکشنبه(1400/10/26) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک_ سه شنبه(1400/10/28) خانه موسیقی زمستان 1400 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون گیتار _ سه شنبه (1400/09/02) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون گیتار _دوشنبه (1400/09/01) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار _ دوشنبه( ۱۴۰۰/۰۹/۰۸) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون ساز گیتار _ سه شنبه(۱۴۰۰/۰۹/۰۹) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک_ یکشنبه(1400/09/28) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک_ دوشنبه(1400/09/29) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک _ سه شنبه (۱۴۰۰/۰۹/۳۰) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک _ چهارشنبه (۱۴۰۰/۱۰/۰۱) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون موسیقی کودک _ شنبه (۱۴۰۰/۱۰/۰۴) خانه موسیقی پاییز 1400 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون ساز پیانو کلاسیک _شنبه(1400/05/16) خانه موسیقی تابستان ۱۴۰۰ پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون ساز گیتار - دوشنبه (۹۹/۱۰/۰۸) خانه موسیقی هیئت داوران زمستان ۹۹ پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون پیانو ، تئوری ، سلفژ ، صداسازی ،آهنگسازی - چهارشنبه (۹۹/۱۰/۱۰) خانه موسیقی هیئت داوران زمستان ۹۹ پایان یافته
سه شنبه کلاس استان فارس سازهای جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان فارس ساز های جهانی(چهارشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی(یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی (دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس استان تهران _ ساز جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان تهران _ ساز جهانی(چهارشنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون تهران _ ساز گیتار (دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان تهران _ ساز گیتار (یکشنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون موسیقی کودک _ دوشنبه (99.08.26) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون ساز گیتار _ سه شنبه(99.08.27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون گرایش تئوری ؛ سلفژ ؛ پیانو ؛ هارمونیکا ؛ صداسازی _ چهارشنبه(99.08.28) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس آزمون سازهای ویلن کلاسیک و ویلن سل (پنجشنبه 99.08.29) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون موسیقی کودک و گیتار _ شنبه(99.09.01) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار _دوشنبه (1399/10/22) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای پیانو ؛ قارمون ؛ تئوری ؛ سلفژ ؛ آهنگسازی_ شنبه (99/10/27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون گرایش موسیقی کودک_دوشنبه(99/10/29) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ویلن کلاسیک و ویلنسل_ شنبه(99/11/11) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ساز های بادی_ شنبه (99/11/25) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون سازهای بادی _ پنجشنبه(99/11/30) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون سازهای بادی _ شنبه(99/11/02) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ، آهنگسازی_ چهارشنبه(99/12/13) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ،آهنگسازی_ شنبه(99/12/16) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ،آهنگسازی_ پنج شنبه(99/12/14) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ،آهنگسازی_ دوشنبه (99/12/25) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه آنلاین آزمون ساز سنتور_یکشنبه(1400/11/10) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه آنلاین آزمون سازهای بادی کلاسیک سه شنبه(1401/05/11) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
Captcha
ورود
Captcha
عضویت